Mój Snyders  

Mój Snyders

My SnydersGórno¶l±skie Centrum Kultury, Katowice
grudzień 1993

Upper Silesia's Culture Center, Katowice
December 1993


Tytu³: Mój Snyders My Snyders , Autor:
Tytu³: Mój Snyders My Snyders , Autor:
Tytu³: Mój Snyders My Snyders , Autor:
Tytu³: Mój Snyders My Snyders , Autor:
Tytu³: Mój Snyders My Snyders , Autor:
Tytu³: Mój Snyders My Snyders , Autor:
 
rok powstania 1993
technika w³asna, papier
alugrafia
wymiary aranæacji 15 x 10 x 3 m
150 obiektów, kaædy inny

year of creation 1993
own technic, paper
alugraphy
dimentions of arrangement: 15 x 10 x 3 m
150 objects, each different