Trud  

Trud

Toil


¦wiêtoch³owice, Wie¿a Basztowa KWK Polska
prezentowana od 11.06.2016
rze¼ba zainstalowana na sta³e


¦wiêtoch³owice, Basztowa Tower KWK Polska
displayed since 11.06.2016

sculpture permanently installed

rok powstania 2016
¿ywica poliestrowa
wymiary rze¼by: 3 x 1,5 x 2 m.

year of creation 2016
poliester resin
dimentions of sculpture: 3 x 1,5 x 2 m